კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მხრიდან ეფექტური კონტროლის არარსებობისა და ტარიფების დაწესების გამო მნიშვნელოვნად შემცირდა საქართველოში შემომავალი საერთაშორისო ზარების რაოდენობა (50%-ზე მეტით), რამაც მცირე და საშუალო ადგილობრივი ოპერატორების საქმიანობის შეჩერება გამოიწვია.