თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაითვალისწინა ჩვენი ფირმის პარტნიორის ირაკლი გაფრინდაშვილის არგუმენტი და ბათილად ცნო შემოსავლების სამსახურისა და ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი ადმინისტრაციული აქტები, რითაც გაათავისუფლა სამშენებლო კომპანია დაკისრებული 1,182,144 ლარის გადახდისაგან