ირაკლი გაფრინდაშვილი
მმართველი პარტნიორიE-mail: igaprindashvili@glcc.ge
ირაკლი გაფრინდაშვილი იურიდიული ფირმა GLCC-ის დამფუძნებელი პარტნიორია. მისი საქმიანობის ძირითადი სფეროები მოიცავს სამეწარმეო, ვალდებულებით, სახელშეკრულებო სამართალს, საწარმოების შერწყმასა და რეორგანიზაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს, გადახდისუუნარობის სამართალს, უძრავი ქონების ტრანზაქციებსა და საგადასახადო კანონმდებლობას.
ვრცლად…

შალვა ცხაკაია
პარტნიორიE-mail: stskhakaia@glcc.ge
შალვა ცხაკაია არის იურიდიული ფირმა GLCC-ს დამფუძნებელი პარტნიორი. მისი საქმიანობა მოიცავს სასამართლო და საარბიტრაჟო წარმომადგენლობას, საერთაშორისო ტრანზაქციებს, საინვესტიციო და საბანკო სამართალს, კორპორაციულ სამართალს, საერთაშორისო სავაჭრო სამართალს და შრომის სამართალს.
ვრცლად..

ალექსანდრე ქამუშაძე
დირექტორი | E-mail: akamushadze@glcc.ge
ალექსანდრე ქამუშაძე გახლავთ იურიდიული ფირმა GLCC-ის პარტნიორი და დირექტორი. მისი საქმიანობის ძირითად სფეროს განეკუთვნება: სახელშეკრულებო სამართალი, სამშენებლო სამართალი, საკორპორაციო სამართალი, ბიზნეს სამართალი, საგადასახადო სამართალი, სადაზღვევო სამართალი, საოჯახო და სამემკვიდრეო სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი,
ვრცლად…

გრიგოლ მუმლაძე
პარტნიორი | E-mail: gmumladze@glcc.ge
გრიგოლ მუმლაძე გახლავთ იურიდიული ფირმა GLCC-ის პარტნიორი 2013 წლიდან. მისი საქმიანობის ძირითად სფეროს განეკუთვნება: სამეწარმეო სამართალი, სახელშეკრულებო სამართალი, სამოქალაქო და სამოქალაქო საპროცესო სამართალწარმოება.
ვრცლად…

რევაზ ტყავაძე
მოწვეული მრჩეველი | E-mail: rtkavadze@glcc.ge 
რევაზ ტყავაძე GLCC-ს შემოუერთდა 2013 წელს მოწვეული სპეციალისტის სტატუსით, იგი ამავე დროს არის კომპანიის ერთ-ერთი პარტნიორიც. მას გააჩნია ბიზნესისა და კომერციული სამართლის სპეციალიზაციით მუშაობის 10 წლიანი სტაჟი. მისი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია
ვრცლად…

სემიონ კრივონოსი
პარტნიორი | E-mail: s.kryvonos2015@gmail.com
სემიონ კრივონოსი არის იურიდიული ფირმა GLCC-ის მმართველი პარტნიორი უკრაინაში, ქ. ოდესა. მისი საქმიანობის ძირითად სფეროში შედის საბაჟო, შრომის, კონსტიტუციური და  სატრანსპორტო სამართალი.
ვრცლად…

რუსუდან ოთიაშვილი
 იურისტი
E-mail: rotiashvili@glcc.ge
რუსუდან ოთიაშვილი არის იურიდიული ფირმა GLCC-ის  იურისტი. მისი საქმიანობის ძირითად სფეროს განეკუთვნება სახელშეკრულებო სამართალი, სამოქალაქო სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი, შრომის სამართალი.
ვრცლად…

ბელონა ჩირაძე
იურისტი | E-mail: bchiradze@glcc.ge 
ბელონა ჩირაძე არის უმცროსი იურისტი ჩვენს ოფისში. მისი საქმიანობის სფერო მოიცავს სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ, შრომის სამართალს, სარჩელების, საჩივრებისა და შესაგებლების მომზადებას, სამართლებრივი საკითხების კვლევას, სხვადასხვა სამართლებრივი დოკუმენტაციის წერასა და ანალიზს,
ვრცლად…

გიორგი კიკიანი
უმცროსი იურისტი | E-mail: gkikiani@glcc.ge 
გიორგი კიკიანი არის უმცროსი იურისტი იურიდიულ ფირმა GLCC-ში. მისი პრაქტიკული საქმიანობის სფერო მოიცავს სახელშეკრულებო სამართალს, სამეწარმეო სამართალს, საგადასახადო სამართალსა და შრომის სამართალს. აგრეთვე, სარჩელების, შესაგებლების, საჩივრების მომზადებასა და სხვადასხვა ტიპის სამართლებრივი დოკუმენტების შემუშავებასა და ანალიზს.
ვრცლად…

მარიამ კახიძე
უმცროსი იურისტი | E-mail: mkakhidze@glcc.ge 
მარიამ კახიძე არის უმცროსი იურისტი 2019 წლიდან. მისი საქმიანობის სფერო მოიცავს სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ, შრომის სამართალს; სარჩელების, შესაგებლების, საჩივრებისა და სხვადასხვა სახის სამართლებრივი დოკუმენტაციის წერასა და ანალიზს; საკანონმდებლო ცვლილებების კვლევას.
ვრცლად…

დიანა ინანაშვილი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი | E-mail: dinanashvili@glcc.ge 
დიანა ინანაშვილი GLCC-ს გუნდს შემოუერთდა 2018 წლიდან, საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის პოზიციაზე. იგი ფლობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრის ხარისხს, ჟურნალისტიკის სპეციალობით,
ვრცლად…

ენვერი აბულაძე
იურისტის დამხმარე | E-mail: eabuladze@glcc.ge
ენვერი აბულაძე არის იურისტის დამხმარე იურიდიულ ფირმა – GLCC-ში. მისი
საქმიანობის სფერო მოიცავს სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ, სამეწარმეო და შრომის
სამართალს. კომპანიაში საქმიანობისას იგი უზრუნველყოფს სარჩელების,
შესაგებლებისა და საჩივრების მომზადებას, სამართლებრივი საკითხების კვლევასა და
სხვადასხვა სახის სამართლებრივი დოკუმენტაციის ანალიზს.
ვრცლად…

ქეთევან მახათელაშვილი
იურისტის დამხმარე | E-mail:  kmakhatelashvili@glcc.ge
ქეთევან მახათელაშვილი 2020 წლიდან არის იურისტის თანაშემწე იურიდიულ ფირმა
GLCC-ში. მისი პრაქტიკული საქმიანობის სფერო მოიცავს სახელშეკრულებო სამართალს,
სამეწარმეო სამართალს, პერსონალური მონაცემების დაცვის სამართალს,
ადმინისტრაციულ სამართალს; სარჩელების, შესაგებლის, საჩივრების მომზადებას,
სხვადასხვა სახის სამართლებრივი დოკუმენტების წერასა და ანალიზს, სამართლებრივი
საკითხების კვლევას.
ვრცლად…